digwyddiad llyfr

cleientiaid

dln_banner

 

cleientiaid

Rhwydwaith Ddysgu Sir Ddinbych

Rwy’n ysgrifennu i ddiolch i chi yn sgil llwyddiant anferth ein Cynhadledd Llwybrau i Lwyddiant a gynhaliwyd gennym ym Mhafiliwn Llangollen fis diwethaf. Roedd y Pafiliwn yn lleoliad ardderchog ar gyfer y digwyddiad mawr hwn, ac fe wnaethom fanteisio ar ei gyfleusterau amrywiol. Byddai lleoliad y Pafiliwn yn hyfrydwch Dyffryn Llangollen yn anodd ei guro – waw-ffactor cyn ichi fynd i mewn i’r adeilad hyd yn oed! Cafodd hyn argraff fawr ar ein gwesteion ar y diwrnod. Roedd y Cyntedd yn edrych yn wych ac roedd yn gweithio’n dda wrth gofrestru ac fel canolfan weithrediadau. Roedd yr awditoriwm yn edrych yn berffaith gyda goleuadau a llwyfannu ardderchog ar gyfer y digwyddiad – roedd wir yn drawiadol ein bod wedi gallu rhoi seddau i 300 o bobl a chael digon o le i roi baeau arddangos o gwmpas yr ystafell ar gyfer ein 10 ysgol a choleg. Roedd yr oriel gyfagos yn gweithio’n dda oherwydd roeddem yn gallu arddangos gwaith myfyrwyr ar yr un adeg â darparu man ar gyfer lluniaeth, ac roedd yr Arlwywyr yn hapus iawn gyda’r cyfleusterau cegin a’r cownter arlwyo.

Roedd y dec bar a’r ystafelloedd cynadledda’n gweithio’n dda ar gyfer prosiect y menter, gweithdai a Chyngor yr Ysgol, ac roedd cael defnyddio’r arena’n wych ac yn fan perffaith ar gyfer yr arddangosfeydd addysg awyr agored ar y llwyfan gyda’r tasgau gorchymyn gyda’r fyddin, beicio BMX ac abseilio (!) gyda Pro Active a darparwyr eraill.

Mae’r adborth rydyn ni wedi’i gael gan gyfranogwyr a gwesteion wedi bod yn llawn canmoliaeth am y lleoliad. Cawson ni sylwadau cadarnhaol iawn am ystod y cyfleusterau, digonedd o barcio am ddim, a holl awyrgylch y lle. Mae’r awyrgylch yn nodwedd amlwg, ac mae’n debygol mai cymysgedd o’r lleoliad prydferth a mwy na phum deg mlynedd o’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol sy’n llenwi’r lle gyda llawenydd.

“Yr hyn na fyddai’r gwesteion wedi’i sylweddoli oedd y cymorth ardderchog oedd gyda ni y tu ôl i’r llwyfan gan eich staff. Ni fyddent wedi gallu bod yn fwy cymwynasgar wrth ein helpu i gynllunio a llwyfannu’r digwyddiad. Gweithiodd eich staff technegol yn dda iawn gyda’n pobl sain a goleuadau ac roedd mor hawdd gweithio gyda Geoff ar y trefnu a’r sefydlu. Roedd ei barodrwydd, a’i holl gydweithwyr, nid yn unig yn cael gwared ar lawer o bwysau posibl, ond yn golygu bod rheoli’r digwyddiad yn bleser llwyr.
Rwy’n dymuno pob llwyddiant ichi am y dyfodol ac edrychaf ymlaen at ein digwyddiad nesaf rydyn ni wedi’i drefnu ar gyfer mis Medi.”

John Gambles, Cydgysylltydd

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›